logo doorzichtig

 

Huishoudelijk Reglement


Huishoudelijk reglement NVDG


Begripsbepalingen
Artikel 1


In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:


Lidmaatschap
Artikel 2

 1. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december.
 2. Nieuwe leden melden zich aan bij het secretariaat van de vereniging.
 3. Beëindiging van het lidmaatschap door een lid dient voor 1 december voorafgaande aan het lidmaatschapsjaar schriftelijk bij het secretariaat kenbaar te worden gemaakt.


Contributiebetaling
Artikel 3

 1. De jaarlijkse contributie moet voor 1 maart van het lopende verenigingsjaar worden betaald. Betaling kan als volgt gebeuren:
  • door storting of overschrijving op een bank- of girorekening van de vereniging
  • in contanten aan de penningmeester van de vereniging.
 2. Indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt het betreffende lid een aanmaning. Wordt vervolgens niet binnen de daarvoor in de aanmaning gestelde termijn betaald, dan kan het bestuur het lidmaatschap beëindigen op 15 april . De contributie voor het lopende verenigingsjaar die niet op 1 maart is voldaan wordt op 15 maart van dat jaar verhoogd met een door het bestuur vast te stellen redelijk bedrag voor administratie- en incassokosten.
 3. De contributie voor het volgende lidmaatschapsjaar wordt voor 1 december voorafgaande aan dat lidmaatschapsjaar in de Algemene LedenVergadering (ALV) vastgesteld. Om praktische redenen kan, indien gewenst, deze ALV ook schriftelijk en/of elektronisch worden gehouden.
 4. De contributiebetaling is van toepassing op gewone en buitengewone leden.


Commissies
Artikel 4

 1. Het bestuur stelt commissies vast op initiatief van het bestuur of de leden.
 2. De commissie heeft minimaal een voorzitter en een lid.
 3. De commissie vergadert minimaal éénmaal per jaar en verstrekt de notulen van de vergadering aan het bestuur.
 4. De commissie stelt jaarlijks een jaarverslag op en verstrekt dit aan het bestuur.
 5. Het bestuur informeert de algemene ledenvergadering over de jaarverslagen van de commissies.
 6. Een commissielid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is in beginsel onbeperkt herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.


Ereleden
Artikel 5

 1. Onder ereleden worden ook personen verstaan die een bijzonder positie binnen de vereniging hebben zoals bij voorbeeld een ‘Beschermheer’.
 2. Ereleden worden benoemd door het bestuur.
 3. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.


Privacy en lidmaatschap KAMG en KNMG
Artikel 6

 1. De privacy van de leden is in overeenstemming met de geldende wetgeving Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. De vereniging is als vereniging lid van de KAMG en niet de individuele leden. Voor correspondentie van de KAMG aan de individuele leden van de NVDG wordt toestemming van de leden van de NVDG verondersteld. Het ledenbestand van de NVDG kan, alleen met toestemming van het bestuur, aan de KAMG ter beschikking worden gesteld voor communicatie betreffende wetenschappelijke en overige beroepsgebonden activiteiten.
 3. De KAMG is federatiepartner van de KNMG en hiermee zijn de leden van de NVDG ook lid van de KNMG. Omdat de gewone en buitengewone leden van de NVDG ook individuele leden van de KNMG zijn, zijn alle zaken met betrekking tot privacy in relatie met de KNMG geregeld bij de KNMG.


Dit huishoudelijke reglement is, in overeenstemming van Artikel 19 van de statuten, vastgesteld door de algemene ledenvergadering in de vergadering gehouden te Amsterdam op 14 januari 2012.


Naam: Dr. P.J.M. van den Burg, voorzitter

UP