logo doorzichtig

 

Herregistratie

                   

12-12-2017

                    Registratie als ‘donorarts KNMG’ in het register van de RGS vindt plaats voor een periode van telkens maximaal 5 jaar.
                    Bij afloop van iedere registratieperiode kan herregistratie plaatsvinden als is voldaan aan de eisen voor herregistratie
                    zoals beschreven in het ‘Besluit herregistratie specialisten’ van het CGS. Voor de actuele regelgeving wordt verwezen
                    naar de website van de KNMG: https://www.knmg.nl.

                    Kort samengevat komt de specialist (en profielarts) in aanmerking voor herregistratie als hij/zij in de 5 jaar direct
                    voorafgaand aan de expiratie van de registratieperiode:

                    a.    Het specialisme in voldoende mate en regelmatig heeft uitgeoefend
                           (gemiddeld over 5 jaar ten minste 16 uur per week);

                    b.    In voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals
                           nascholing en intercollegiale toetsing (gemiddeld over 5 jaar ten minste 40 uur per jaar);

                    c.    In voldoende mate aan regelmatige evaluatie van individueel functioneren heeft deelgenomen
                          (volgens een geaccrediteerd systeem inclusief een Persoonlijk Ontwikkel Plan onder begeleiding van een
                          aantoonbaar daarvoor opgeleide persoon);

                    d.   Aan externe kwaliteitsevaluatie heeft deelgenomen (volgens een geaccrediteerd systeem uitgevoerd door één
                          of meer daarvoor opgeleide en gecertificeerde personen).

                   NB: in tegenstelling tot de andere medisch specialisten geldt voor de profielartsen KNMG niet de automatische koppeling
                   tussen het RGS- en het BIG-register. Dit betekent dat de donorarts zich, evenals als de basisarts, óók apart dient aan te
                   melden voor herregistratie in het BIG-register!


12-12-2017

Evaluatie Individueel Functioneren (EIF)

EIF is onderdeel van de herregistratie-eisen per 1 januari 2020. Het is de bedoeling dat je als sociaal geneeskundige moet deelnemen aan evaluatie van het individuele functioneren en van de groep waarbinnen de arts werkzaam is. Voor alle andere geneeskundig specialismen geldt dit nu al. De nieuwe regelgeving geeft geen inhoudelijke criteria voor de periodieke evaluatie van het functioneren (individueel en als groep), maar bepaalt dat deze volgens de (geaccrediteerde) systematiek van de eigen wetenschappelijke vereniging gevolgd dient te worden. Uiterlijk per 1 januari 2020 moet een systeem hiervoor operationeel zijn.

De KAMG is druk bezig dit te ontwikkelen en heeft op 10 oktober via presentaties en workshops een start gemaakt om dit onder de aandacht te brengen en met behulp van de leden dit weer een stap verder te brengen.


Meer informatie over EIF kan gevonden worden via https://www.kamg.nl/evaluatie-individueel-functioneren-is-koers/


12-12-2017

Bericht van de ABSG: 

Betreft: Procedure accreditatie binnenlandscholingen “niet-vooraf-geaccrediteerd" voor kleine verenigingen.

Het is het ABSG bekend dat de leden van kleine verenigingen moeizaam aan vakspecifieke punten kunnen komen in verband met een beperkt geaccrediteerd aanbod aan bij- en nascholing voor dat specifieke profiel.

Door lijstverbindingen met het gehele sociale cluster aan te gaan vallen veel meer scholingen weliswaar onder de noemer “vakspecifiek”, maar dit biedt nog geen oplossing voor scholingen op het grensvlak waar geen accreditatie voor wordt aangevraagd door de aanbieder van bij-en nascholing. Vaak zijn dit wel relevante bijscholingen, maar komen er te weinig artsen op af, waardoor door de organisator geen accreditatie bij het ABSG wordt aangevraagd.

 Het ABSG wil een nieuwe mogelijkheid aanbieden om “binnenlandse scholingen niet-vooraf- geaccrediteerd” in GAIA in te voeren.  Dit in plaats van de huidige omslachtige praktijk, waarin eerst vooraf informeel overleg is met de accrediteurs van de betreffende verenigingen en daarna alsnog met toestemming van de accrediteurs dit via GAIA wordt gebracht voor de officiële procedure. In het AO-ABSG is besproken dat deze mogelijkheid er alleen komt voor de artsen van de volgende verenigingen: NVMM, NVDG, NVIB, VvAwT en FMG. Het geaccrediteerde aanbod van de overige profielen is voldoende om aan de herregistratie- eisen te kunnen voldoen.

 De nieuwe procedure werkt als volgt:

 Het ABSG heeft Xaurum (de bouwer van GAIA) gevraagd om bovenstaande in te richten. Wij zullen u uiteraard informeren wanneer dit gereed is, zodat uw leden er dan gebruik van kunnen gaan maken. Tot die tijd willen we u de gelegenheid bieden om via de e-mail verzoeken tot accreditatie voor binnenlandse scholingen aan ons te doen. De procedure hiervoor is (dus tijdelijk):

LET OP: Deze tijdelijke procedure is alleen mogelijk totdat GAIA is ingericht. Daarna moeten artsen dit zelf via hun eigen dossier invoeren!

 Wij verwachten dat dit het probleem van artsen van kleinere verenigingen oplost. Hoewel alle type cursussen aangevraagd kunnen worden via dit mechanisme, willen we u erop wijzen dat de beoordelaars zullen blijven beoordelen volgens het ABSG-reglement. Beoordelaars zullen de scholingen beoordelen aan de hand van de volgende punten:

1.) De activiteit is relevant voor de beroepspraktijk

2.) De inhoud is toegesneden op de doelgroep

3.) De aangegeven literatuur is relevant

4.) De docenten zijn gekwalificeerd en deze kwalificatie is relevant voor de inhoud van de scholing

 Hiermee is volgens het AO-ABSG en het bestuur voldoende geborgd dat niet alle scholingen in aanmerking komen voor accreditatie, enkel de echt relevante scholingen voor de betrokken beroepsgroepen.

 De aanpassing in GAIA is gestart. Wij zullen u informeren wanneer een en ander gereed is.UP