logo doorzichtig

 

Statuten


OPRICHTING

Heden, tweeëntwintig november tweeduizend tien, verschenen voor mij, mr. Hans Albertus Bosman, notaris met plaats van vestiging de gemeente Haarlemmermeer, kantoorhoudende te Badhoevedorp:
 1. de heer Petrus Johannes Maria van den Burg, geboren te Haarlem op zestien oktober negentienhonderd tweeënzestig, rijbewijsnummer: 4337691300, wonende te 1171 CM Badhoevedorp, Sloterweg 175, gehuwd;
 2. de heer S. Karomi;
 3. mevrouw C.J.M. Fioole;
 4. mevrouw D. Boersma;
 5. de heer W.C.M. Bastiaansen;
 6. mevrouw T. van der Kreek;
 7. de heer E.F. Przespolewski;
 8. mevrouw J.C. Osselton;
De comparanten verklaarden hierbij op te richten een vereniging, op welke vereniging de navolgende statuten van toepassing zullen zijn:


NAAM
Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Donorgeneeskunde.
De verkorte naam van de vereniging is: NVDG.


ZETEL
Artikel 2.

Zij heeft haar zetel te Amsterdam.


DOEL
Artikel 3.

 1. De vereniging is een beroepsvereniging met wetenschappelijke activiteiten voor artsen die werkzaam zijn op het terrein van donoren die ‘bloed en bloedbestanddelen, cellen, weefsels of organen’, verder genoemd als lichaamsmateriaal, afstaan. Dit werkterrein wordt verder Donorgeneeskunde genoemd. Dit terrein omvat alle (medische) activiteiten ten aanzien van de donor en voorts het verkrijgen van diens lichaamsmateriaal.
 2. De vereniging bevordert de Donorgeneeskunde en tracht dit doel onder meer te   bereiken door:
  1. het behartigen van de belangen van haar leden,
  2. het verkrijgen, stimuleren en bundelen van de expertise onder andere door wetenschappelijke bijeenkomsten of onderzoek,
  3. het formuleren en uitdragen van standpunten en adviezen.
  4. het houden van vergaderingen, waar wetenschappelijke voordrachten gehouden worden en het publiceren van die voordrachten;
  5. het onderhouden van wetenschappelijk contact met personen, verenigingen en lichamen in aanverwante wetenschappen, nationaal en internationaal;
  6. het organiseren van en het bevorderen van deelname aan geneeskundige congressen;
  7. het toepassen van alle andere wettige middelen om de in het vorige lid gestelde doelen te bereiken;
  8. en voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.


LIDMAATSCHAP
Artikel 4.

 1. De vereniging kent;
  1. gewone leden;
  2. buitengewone leden;
  3. ereleden;
  4. donateurs.
  Waar in deze statuten over het lidmaatschap respectievelijk leden wordt gesproken, worden daaronder alle categorieën van een lidmaatschap respectievelijk leden verstaan, tenzij het tegendeel blijkt.
 2. Gewone leden kunnen slechts zijn artsen die zijn ingeschreven in het BIG-register en werkzaam zijn op het terrein van de Donorgeneeskunde en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering niet alsnog tot toelating besluiten. Slechts gewone leden zijn leden in de zin van de wet.
 3. Buitengewone leden kunnen slechts artsen zijn met een meer dan gemiddelde ervaring in de Donorgeneeskunde die niet zijn ingeschreven in het BIG-register en werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest op het terrein van de Donorgeneeskunde. De toelating geschiedt overeenkomstig het in dit artikel lid 2 bepaalde.
 4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging op voorstel van het bestuur, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.
 5. Donateurs zijn zij, die zich tegenover de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
 6. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden en donateurs zijn opgenomen. De leden en donateurs zijn verplicht adreswijzigingen onverwijld aan het bestuur mede te delen.


CONTRIBUTIE
Artikel 5.

 1. Leden zijn verplicht tot betaling van een jaarlijkse contributie, vast te stellen door de algemene vergadering. Zij kunnen in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.


EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP, SCHORSING
Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid;
  2. door opzegging van het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken, met dien verstande dat:
  1. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing;
  2. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen binnen één maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen - andere dan de verplichtingen van geldelijke aard - zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, een erelidmaatschap uitgezonderd, geschiedt door het bestuur; opzegging van een erelidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren alsmede indien bevoegdheidsbeperkende maatregelen bestaan bij het lid terzake de uitoefening als arts en/of tuchtrechtelijke maatregelen/sancties zijn opgelegd aan het lid terzake de uitoefening van het artsenvak. Opzegging als in dit lid bedoeld geschiedt met onmiddellijke ingang.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting doet het lidmaatschap met onmiddellijke ingang eindigen.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
 7. Het bestuur kan besluiten een lid te schorsen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot beëindiging van het lidmaatschap, eindigt door het verlopen van die termijn. Gedurende een schorsing kan het betreffende lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen, maar moet wel zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging blijven nakomen.


RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BUITENGEWONE LEDEN, ERELEDEN EN DONATEURS
Artikel 7.

 1. Buitengewone leden, ereleden en donateurs hebben geen andere rechten en plichten dan die hun bij of krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement zijn toegekend en opgelegd.
 2. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging met onmiddellijke ingang worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 3. Opzegging van een donateur namens de vereniging geschiedt door het bestuur.


HET BESTUUR, BENOEMING
Artikel 8.

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen in de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester.
 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd, (met uitzondering van het eerste bestuur, dat bij deze akte wordt benoemd).


EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK LIDMAATSCHAP, SCHORSING
Artikel 9

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is in beginsel onbeperkt herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door bedanken;
  2. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  3. door overlijden.


BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 10.

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de statuten nodig is of de voorzitter of twee andere bestuurders zulks wensen. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, opvolgend voorzitter, secretaris en een penningmeester. Een bestuurder, niet zijnde de voorzitter, kan meer dan één functie bekleden.
 2. In vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich ter vergadering, mits schriftelijk, door een medebestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle bestuurders zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager.
 3. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door of namens de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen opgesteld, die na vaststelling door het bestuur door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
 5. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 6. Het bestuur kan besluiten andere dan bestuurders tot (gedeelten van) de bestuursvergadering toe te laten.


BESTUURSTAAK EN BEVOEGDHEID
Artikel 11.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan als zodanig een of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen alsook tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 4. Het bestuur stelt jaarlijks vóór een door de algemene vergadering te bepalen tijdstip een activiteitenplan, met bijbehorende begroting, op en legt deze stukken ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor.
 5. De algemene vergadering kan besluiten om aan een bestuurder vacatiegelden toe te kennen alsmede de omvang daarvan. De omvang van de vacatiegelden kan per functie verschillen. Kosten worden een bestuurder tegen overlegging van bewijsstukken vergoed.


VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12.

 1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de vereniging worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders.
 2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuurders alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
 3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de vereniging kan hij niettemin de vereniging vertegenwoordigen tenzij de algemene vergadering daartoe een of meer personen aanwijst.
 5. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.


JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 13.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
  Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 3. Wordt omtrent de getrouwheid van de in lid 2 bedoelde stukken aan de algemene vergadering niet overlegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de gewone leden een kas-controle commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  Zo deze is benoemd, onderzoekt de commissie de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 2 en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
 4. Indien een kas-commissie is benoemd en het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, dan kan de kas-controle commissie, mits met goedkeuring van het bestuur, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
  Het bestuur is verplicht alsdan aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
 5. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.


ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14.

 1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden.
 2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal gewone leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig artikel 15.


WIJZE BIJEENROEPEN EN TOEGANG
Artikel 15.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
 2. Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen vermeld.
 3. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet geschorste leden en bestuurders van de vereniging.
  Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen beslist de algemene vergadering.


STEMRECHT EN BESLUITVORMING
Artikel 16.

 1. In vergaderingen hebben alle niet geschorste gewone leden stemrecht. Ieder zodanig gewoon lid kan één stem uitbrengen.
  Ieder gewoon lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander gewoon lid. Ieder lid kan slechts voor één volmachtgever een stem uitbrengen.
 2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
  Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 3. Indien de stemmen staken over een ander voorstel dan de benoeming van personen, is het voorstel verworpen.
 4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering besluit tot stemming bij acclamatie.
  Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming (tussen de voorgedragen kandidaten) plaats.
  Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
  Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
  Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
  Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 5. Een eenstemmig besluit van alle gewone leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 6. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.


VOORZITTERSCHAP – NOTULEN
Artikel 17.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één der andere bestuurders door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door of namens de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die na vaststelling door de algemene vergadering door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
  De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.
 3. Indien een vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 lid 3 van deze statuten op verzoek van leden wordt bijeengeroepen, kunnen degenen die de vergadering hebben verzocht anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.


COMMISSIES
Artikel 18.

 1. Het bestuur kan één of meerdere commissies instellen en opheffen.
 2. Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de commissies vast.
 3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur, al dan niet uit zijn midden.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 19.

 1. Bij een huishoudelijk reglement kan al datgene geregeld worden, waarvan een nadere regeling gewenst wordt geacht. Een huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten.
 2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering. De tekst daarvan moet letterlijk met de eventuele toelichting tenminste vijf dagen voor de desbetreffende vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
  Het in de volgende twee artikelen bepaalde omtrent statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op het vaststellen en wijzigen van een reglement.STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING
Artikel 20.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Tenminste zeven dagen voor de algemene vergadering dient een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te liggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
  In de vergadering moet tenminste de helft van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 4. Indien in een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet tenminste de helft van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden tenminste veertien dagen later, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de eerste. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden.
 5. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een besluit tot fusie of splitsing.


STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING
Artikel 21.

Het in artikel 20 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene vergadering alle
stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.


STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING
Artikel 22.

De statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden.


ONTBINDING
Artikel 23.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de artikelen 20 en 21 is van overeenkomstige toepassing.
 2. 2De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
  In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
 3. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de vereniging. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag en het toezicht van bestuurders van toepassing.
  De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
 4. Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van deze vereniging overeenstemmen.
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaar onder berusting van de door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon.


SLOTBEPALING
Artikel 24.

Aan het bestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.


SLOTBEPALING
Artikel 25.

Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
 1. genoemde heer P.J.M. van den Burg, voorzitter;
 2. genoemde heer S. Karomi, secretaris;
 3. genoemde mevrouw C.J.M. Fioole, bestuurslid;
 4. genoemde mevrouw D. Boersma, penningmeester;
 5. genoemde heer W.C.M. Bastiaansen, bestuurslid;
 6. genoemde mevrouw T. van der Kreek, bestuurslid;
 7. genoemde heer E.F. Przespolewski, bestuurslid;
 8. genoemde mevrouw J.C. Osselton, bestuurslid.


SLOT

WAARVAN AKTE is verleden te Badhoevedorp op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.

UP